Senaste Nytt

 

Lungsund Fiber

Ekonomisk Förening

Senaste Nytt

 

2018-12-15

 

Fiberutbyggnad - Status nya avtal mm:

 

Arbetet med de nya avtalen mellan kommunerna i Östra Värmland och IP-Only går framåt och nu återstår detaljer. När de slutliga avtalen är klara, ska detta förankras i kommunstyrelser och kommunfullmäktige. Detta beräknas kunna ske under början av nästa år.

 

Jag kommer att avsluta min tjänst vid årsskiftet och gå i pension (semester resten av december). Jag vill tacka för vårt samarbete. Jag måste erkänna att jag hade räknat med att utbyggnaden skulle kommit längre vid det här laget, men utmaningarna har varit större än någon kunnat förutse. Detta gäller ju inte bara kommunerna i Östra Värmland, utan är ett problem i hela landet.

 

Min efterträdare kommer att ha som huvuduppgift att följa upp IP-Onlys kommande utbyggnadsprojekt så att villkoren i de nya avtalen uppfylls. Jag kommer att lämna mailadresser till min efterträdare, så att ni även fortsättningsvis kan få information om vad som händer.

 

Jag vill också passa på att önska God Jul och Gott Nytt År!

 

Med vänlig hälsning

 

Björn Kjerrulf

 

Bredbandssamordnare Kristinehamn, Filipstad och Storfors

 

2018-11-08

 

Status Just Nu:

 

Arbetet med att ta fram nya avtal mellan kommunerna i Östra Värmland och IP-Only för att säkerställa fiberutbyggnaden i hela kommunerna fortgår. Vi har kommit en bit på vägen och har nu ett upplägg som kan vara framkomligt.

Som ni säkert sett har det varit en del rapportering om IP-Only i media den senaste tiden. Förutom förseningar så klagar kunder på bristande information från IP-Only och det är ju bara att instämma. Ett av kraven i det nya avtalet är att IP-Only ska ta fram en plan för bättre kundinformation.

 

Vi har även undersökt vilka alternativ till IP-Only som finns, men detta skulle avsevärt försena utbyggnaden ytterligare, och det vill ju ingen.

Påbörjade projekt som pausats i Kristinehamn och Filipstad har återupptagits.

Med vänlig hälsning

 

Björn Kjerrulf

 

Bredbandssamordnare Kristinehamn, Filipstad och Storfors

 

2018-10-25

 

"Jag, Börje Karlsson, har varit i kontakt med Region Värmlands regionala bredbandssamordnare Erik Larsson."

 

Ett antal frågor ställdes bland annat om man kan dra tillbaka de bidrag som IP-Only beviljats för att bygga fibernät i vårt område.

 

Följande svar har erhållits:

 

Det pågår diskussioner mellan IP-Only och Kristinehamn, Storfors och Filipstads kommuner. Även Länsstyrelsen och Region Värmland är inkopplade i samtalen, bland annat genom det statliga uppdrag som Region Värmland har i samordningen av bredbandsutbyggnaden i länet (funktionen regionala bredbandskoordinator är ett uppdrag som regionen har från Näringsdepartementet och Post- och telestyrelsen).

 

Vi är inte framme riktigt än i diskussionerna, men min bild är att diskussionerna har lett till att förutsättningarna har förbättrats kring att IP-Only ska fortsätta utbyggnaden i hela östra Värmland.

Dock vill jag poängtera att inga beslut har fattats än.

 

Regionen och Länsstyrelsen kan tyvärr inte kräva tillbaka bidragen från IP-Only för att området ska kunna byggas ut av en annan aktör. Det finns helt enkelt inte lagstöd för att göra något sådant. Det regionen kan göra är att hjälpa kommunerna och IP-Only i diskussioner och förhandlingar samt visa båda parter om tekniska och finansiella lösningar samt möjligheter i stödregelverket i Landsbygdsprogrammet, som gör att förhandlingarna leder framåt till en lösning. Här finns ett antal exempel från andra kommuner i Värmland och även andra län hur man har löst motsvarande problematik.

 

Jag förstår din frustration över att utbyggnaden i östra Värmland har dragit ut på tiden. Det är bekymmersamt och tråkigt för alla kunder som har väntat länge och väntar fortfarande. Det jag tycker är allra mest tråkigt är personer som du och andra i fiberföreningar eller intressegrupper, som har valt att bygden ska ansluta sig till samverkansavtalet med IP-Only, ni får ta mycket kritik och frågor från era grannar när utbyggnaden har dragit ut på tiden.

 

Då samtalen mellan kommunerna och IP-Only är konstruktiva och tar ett steg framåt vid varje möte, så finns det goda förhoppningar att utbyggnaden realiseras i hela östra Värmland. Det återstår en del arbete och beslut. Dessutom behöver alla vara införstådda med att om/när en ny överenskommelse kommer på plats kommer det att ta tid att bygga ut fiber i hela östra Värmland eftersom det är många mil kabel som ska grävas ner.

 

 

"Alltså – Det verkar svårt för oss som förening att göra något. Vi är helt utlämnade till att man kommer fram till en övergripande lösning."

 

Börje Karlsson

 

2018-09-20

 

Vad händer med fiberutbyggnaden på landsbygden?

 

Arbetet med att ta fram ett nytt avtal mellan kommunerna i Östra Värmland och IP-Only fortsätter. I det nya upplägget ingår kommunal medfinansiering och avtalet måste utformas för att säkerställa att hela kommunen byggs ut.

 

Enligt uppgift från IP-Only kommer de att skicka ut information till alla berörda kunder inom kort.

 

2018-08-30

 

Vad händer med fiberutbyggnaden på landsbygden?

 

Vi har haft ett antal möten med IP-Only för att hitta en lösning för att komma igång med utbyggnaden av fiber till samtliga fastboende i kommunen. Grundproblematiken är att intresset generellt bland fastboende har visat sig vara lägre än förväntat.

 

Detta innebär att det blir dyrare att bygga. Den låga anslutningsgraden påverkar även de statliga bidragen, som blir lägre. Sedan har entreprenörskostnader ökat vilket gör att byggkostnaderna drar i väg.

 

I vissa områden kan anslutningsgraden vara högre, men totalt sett ligger det lägre än väntat. Man kan inte "stycka av" ett område som har högre anslutningsgrad och bara bygga där. Bidragsreglerna kräver att bidragsområden byggs ut i sin helhet.

 

Vi har under sommaren även utvärderat andra alternativ för att få till en fiberutbyggnad på landsbygden.

 

Vi startar nu upp det praktiska arbetet för att komma igång med fiberutbyggnaden igen. Vi har nu en gemensam syn på en lösning och det ser ut som att vi ska kunna arbeta fram denna under hösten (det krävs en del juridik, politiska beslut mm).

 

Just nu har arbetet startat med att ta fram ett nytt avtal mellan kommunerna och IP-Only som säkerställer utbyggnad till alla fastboende.

 

I områden där påbörjad byggnation pausats, kommer byggnationen återupptas under hösten (Visnums Kil, Bäckhammar, Asphyttan). IP-Only kommer att skicka ut information till berörda kunder.

 

Jag kommer regelbundet att skicka ut ett informationsmail till kontaktpersoner under det fortsatta arbetet.

 

Med vänlig hälsning

 

Björn Kjerrulf

 

Bredbandssamordnare Kristinehamn, Filipstad och Storfors

 

 

2018-07-10

 

Kommunerna och representant för region Värmland har haft två möten med IP-Only under Juni.

 

Första mötet ledde egentligen inte till något.

 

Vid andra mötet framkom att man anser sig ha för dålig täckning för att starta byggnationen.

 

Mail från Bredbandssamordnaren:

 

Vi hade ytterligare ett möte med IP-Only i går för att rädda projektet och hitta en lösning för att komma igång med utbyggnaden av fiber till samtliga fastboende i kommunen. Grundproblematiken är att intresset generellt bland fastboende har visat sig vara lägre än förväntat. Detta innebär att det blir dyrare att bygga. Vi jobbar intensivt med att hitta ett sätt för samfinansiering som är förenligt med bidragsreglerna för det statliga fiberstödet. Arbetet kommer att fortsätta under sommaren.”

 

 

2017-11-23

 

Fiberutbyggnaden på Landsbygden Startar

 

Det blev nyligen klart att 4,8 miljoner ur Landsbygdsprogrammet beviljats för fiberutbyggnad på landsbygden i Storfors kommun. Detta tillsammans med investeringar av IP-Only gör det nu möjligt att bygga ut fibernätet i större delen av kommunen. Fiberutbyggnaden av hela Storfors kommuns landsbygd beräknas pågå de närmaste 2 åren.

 

I ert område kommer försäljningen att fortsätta för att uppnå tillräcklig anslutningsgrad. När detta uppnåtts kan projektet starta med markavtalsprojektering där upprättande av alla markavtal med berörda markägare kan ta lång tid. Även diverse tillstånd från Trafikverket, Länsstyrelsen m.fl. måste också handläggas och beviljas.

 

Sedan följer nätprojektering, grävning, fiberblåsning, installation m.m.

 

Markavtalsprojektering i ert område beräknas kunna starta senare delen av 2018.

Med vänlig hälsning

 

Björn och Johnny (byNet)

 

Björn Kjerrulf

 

Bredbandssamordnare Kristinehamn, Filipstad och Storfors

 

Järnvägsgatan 12

68184 Kristinehamns kommun

 

0550-880 36

 

2017-03-21

 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2017

 

Lungsund Fiber Ek. Förening inbjuder härmed till årsstämma i Församlingshemmet Lungsund.

 

TISDAGEN DEN 23 MAJ KL 19.00

 

Mötet inleds med information från Storfors kommun och IP-only.

 

VARMT VÄLKOMNA!

 

Styrelsen

 

2017-03-21

 

Lite information från Björn Kjerrulf på Storfors Kommun

 

Vi jobbar med att lösa finansieringen för att komma igång med de delar av kommunen som kvarstår, bl.a. Lundsberg, Lungsund. Från kommunens sida ligger planen fast att tillsammans med byNet/Ip-Only bygga ut till alla.

 

Vad som hänt är att vi har i princip klart med bidrag för ortssammanbindande nät för sträckan Nässundet-Lundsberg-Lungsund-Bjurbäcken från Regionala Stukturfonden (ERUF).

 

Detta är ju bra men även bidrag från Landsbygdsprogrammet (och investeringar från IP-Only) behövs för att kunna bygga. Vi väntar just nu på besked från Länsstyrelsen om tidplan och villkor för nästa bidragsutlysning.

Vad vi hört är att detta ska ske under våren. Den här gången kommer troligtvis Länsstyrelsen att kunna påverka mer var bidragen hamnar. Alltså att de hamnar där behovet är störst.

 

Enligt de gamla reglerna gynnades stora områden med många anslutningar. Detta bidrog till att områden med färre anslutningar inte fick bidrag (bl.a. ert område). Så detta ger förhoppningsvis bättre förutsättningar.

 

I nästa omgång kommer det att krävas att bidragssystemen (Landsbygdsprogrammet och ERUF) samverkar.

 

Det betyder alltså att det måste finnas en ERUF-sträcka i området för att kunna få bidrag från Landsbygdsprogrammet, men ERUF-sträckan är ju i hamn för ert område och det är ju bra det.

 

Björn Kjerrulf

 

Bredbandssamordnare Kristinehamn, Filipstad och Storfors

 

Järnvägsgatan 12

 

68184 Kristinehamns kommun

 

0550-880 36

 

2016-11-26

 

Lite aktuell information vad gäller område Lungsund/Lundsberg/Kungsskogen/Bjurbäcken

 

Senaste informationen från Johnny Svensson om vad som händer i vårt område angående byNet / IP only och fiber:

 

Jag var på möte med Länsstyrelsen i Karlstad i onsdags. Det var ett bra och konstruktivt möte, ytterligare två representanter från byNet i Hisings Backa var med, de arbetar med bidragsansökningar på heltid.

 

Det känns som Länsstyrelsen har stort förtroende för IP Only/byNet att vi ska klara av att uppnå Länsstyrelsens ambitiösa mål om 100 % tillgång till snabbt bredband i Värmland till 2020.

 

Länsstyrelsen har ännu inte bestämt vilken modell de ska använda för fördelningen av de ytterligare 65 milj. som är Värmlands del. Antingen blir det efter den poängmodell som användes vid förra fördelningen, eller också blir det en s.k. utlysning, där pengarna blir riktade där de behövs bäst. Detta för att undvika de bieffekter som skedde i Bjurtjärn, där en fiberförening fick ett antal miljoner i stöd för ett lättbyggt område som skulle ha kunnat byggas helt på kommersiell grund, utan bidrag. Där användes bidraget istället till att sänka anslutningskostnaden för varje fastighet till under 10000:- Bidrag som skulle ha kunnat användas i t.ex. ett "omöjligt" område som Liljendal/Rämmen, eller i ert område.

 

Förutom de 65 milj. EU-pengar tillkommer ett antal miljoner s.k. ERUF-pengar, ortsammanbindande bidrag. Förutsättningen för att kunna söka ERUF är att det finns ett för orten strategiskt viktigt företag i mottagar-änden. Så en sådan transportsträcka belastar inte de 65 milj. Från EU, utan kan utgöra ett tillskott så att kalkylen går ihop även i besvärliga områden. En ERUF-sträcka som är aktuell för er del är Nässundet-Asphyttan.

 

Sammanfattningsvis kommer inga besked från Länsstyrelse förrän tidigast kvartal 1 2017, kanske ännu senare, men vi har en bra dialog och det känns som ert område är väl positionerat i bidrags-racet.

 

För övrigt kommer bredbandssamordnare Björn Kjerrulf och jag att delta på Centrumfesten inne i Storfors tisdag 6 december kl. 16-19, då är alla välkomna att ställa frågor.

 

2016-05-04

 

Årsstämma 24 Maj 2016

 

Välkommen till årsstämma i Lungsund Fiber ek. förening den 24 maj kl 19.00 i Missionskyrkan, Lungsund.

 

2016-02-19

 

Torsdag 18/2 2016 hade styrelsen för Lungsundfiber möte med IP-Only och By Net.

 

Styrelsen fick en uppdatering om läget.

 

  • Bidrag är sökta. Besked från Länsstyrelsen förväntas komma andra veckan i Mars
  • Den 22/3 träffar styrelsen By-Net för att fastställa fiberområdet. Därefter kommer ett säljbrev att gå ut
  • By-Nets lokala projektledare presenterades. Johnny Svensson. Han kommer att vara vår kontakt i projekteringsstadiet

 

2015-11-24

 

Lungsund Fiber Ekonomisk Förening har vid sitt medlemsmöte 2015-11-23 beslutat att inleda ett samarbete med IP-Only.

 

Målet är att inom en överskådlig tid kunna erbjuda fiberanslutning i Lungsund / Lundsbergsbygden.

 

Lungsund Fiber kommer att finnas kvar som ekonomisk förening och dess styrelse kommer att samverka med IP-Only som en projektgrupp.

 

Du har fortfarande möjlighet att gå med som medlem i Lungsund Fiber men det är inget krav för att kunna ta del av erbjudandet från IP-Only!

 

För mer info om IP-Only se: www.varmland.ip-only.se

 

Lungsund Fiber Ekonomisk Förening / Styrelsen