Stadgar

 

Lungsund Fiber

Ekonomisk Förening

Stadgar för Lungsund Fiber, ek. förening.

Antagna av föreningens medlemmar vid föreningsstämma 2015-04-14

 

§ 1 FIRMA

Föreningens namn är Lungsund Fiber, ekonomisk förening

 

§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bl a data- och telekommunikation och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt bedriva annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

 

§ 3 STYRELSENS SÄTE OCH FÖRENINGENS VERKSAMHETSOMRÅDE

Föreningen har sitt säte i Storfors kommun, Värmlands län.

 

§ 4 MEDLEMSKAP

Till medlem kan antas en sökande som äger fastighet inom föreningens verksamhetsområde, som utgörs av Lundsberg, Ackkärn, Lungsund, Lungsnäset, Lövnäset, Lungen med angränsande områden och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av delägarna vara formell medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av förening tillhandahållet formulär.

Ansökan om inträde prövas av styrelsen.

 

§ 5 MEDLEMS ÅLIGGANDE

Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

 

§ 6 INSATS

Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om 100 kr / tänkt ansluten fastighet. Insatsen skall betalas när medlemskap beviljats.

En insats återbetalas i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. lagen om ekonomiska föreningar.

 

§ 7 ÅRSAVGIFT

Varje medlem ska årligen till föreningen betala årsavgift, som beslutas av föreningsstämman. Årsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

Årsavgiften skall vara minst 100 sek och högst 1000 sek.

 

§ 8 ÖVRIGA AVGIFTER - ANLUTNINGSAVGIFT

Medlem som väljer att ansluta sig till fibernätet, ska utöver medlemsavgift även betala anslutningsavgift och ev. nätavgift för fibernätet. Avgiften för de olika tjänster föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som utnyttjar tjänsten och föreningen.

 

§ 9 ÖVERLÅTELSE AV ANDEL

Medlem som frånträder fastighet som är ansluten, ska överlämna sin andel i föreningen till sin efterträdare.

Har medlems andel övergått till annan på grund av bodelning, arv eller testamente, äger förvärvaren inträda i medlemmens ställe, under förutsättning att denne fyller villkoren i §4 och §5.

 

§ 10 UTESLUTNING

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. För giltigt beslut i styrelsen krävs att 2/3 av samtliga närvarande ordinarie ledamöter är ense. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

 

§ 11 AVGÅNG

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker avgång ur föreningen vid räkenskapsårets slut.

Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske minst 3 månader före räkenskapsårets slut.

 

§ 12 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter, med lägst noll och högst fyra suppleanter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, dvs fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två år, dvs fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år. Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelsesuppleanter ska kallas och har rätt att närvara vid styrelsemöte med full yttranderätt men rösträtt endast då ordinarie ledamot är frånvarande.

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

 

§ 13 FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller de som styrelsen utser till särskilda firmatecknare.

 

§ 14 REVISORER

Föreningsstämman skall årligen välja lägst en och högst två revisorer och högst en revisorssuppleant för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

 

§ 15 RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

 

§ 16 ÅRSREDOVISNING

Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

Årsredovisningen skall bestå av:

 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Årsberättelse

 

§ 17 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före maj månads utgång.

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisning och årsberättelse samt revisionsberättelse.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 10. Årsavgift och andra avgifter.
 11. Val av ordförande.
 12. Val av styrelseledamöter.
 13. Val av revisor/er och revisorssuppleant.
 14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
 15. Eventuella motioner och förslag inkomna till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
 16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

 

§ 18 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

Extra föreningsstämma skall utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling av uppgivet ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst 10 % av föreningens medlemmar.

 

§ 19 RÖSTRÄTT

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt §6 dock maximalt 10 röster.

 

§ 20 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN

Kallelse till föreningsstämma sker via e-post om inte annat meddelats skriftligt till styrelsen. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma.

Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta.

Även andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas enligt ovan.

 

§ 21 VINSTFÖRDELNING

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

 

§ 22 UPPLÖSNING

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt § 6.

 

§ 23 STADGEÄNDRING

Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.

 

§ 24 ÖVRIGT

I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar, SFS 1987:667.